sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Informacje o świadczeniach rodzinnych na rok 2010/2011
2010-08-31 15:15

Od 1 września Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszego miasta ubiegających się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2010/2011. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w godzinach od 8.00 do 15. 00, we wtorki od 8.00 do 17.00.

 
INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2010/2011.

Okres zasiłkowy, na jaki ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz są do pobrania w:

* Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Limanowskiego 11,
* Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ul. Sienkiewicza 6,
* Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Beethowena 1

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
4) zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
5) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
6) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
e) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
f) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów,gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
j) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,
7) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
8) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
9) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt. 13 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U.06.234.1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
10) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
11) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
12) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
13) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 

źródło: um.walbrzych.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: